vps gia re sale@vpsgiare.info
134/10 Đường Số 10, P16, Q GV
Hồ Chí Minh , 700000 Việt Nam
0937722220

This hCard created with the hCard creator.

vps gia re sale@vpsgiare.info
134/10 Đường Số 10, P16, Q GV
Hồ Chí Minh , 700000 Việt Nam
0937722220

This hCard created with the hCard creator.

9 Lệnh Kiểm Tra Dung Lượng Ổ Cứng HDD Trên Linux

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu tới các bạn các câu lệnh kiểm tra dung lượng ổ cứng hdd cho các bạn mới và các bạn đã sử dụng linux lâu năm.

fdisk

Đây là câu lệnh có thể hiển thị chi tiết các partitions trên một ổ đĩa, câu lệnh thường được sử dụng để kiểm tra các partition, nhưng nhượt điểm của câu lệnh này không hiển thị dung lượng của từng partition. Sau đây là ví dụ về cậu lệnh fdisk

$ sudo fdisk -l

Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976773168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x30093008

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *     63  146801969  73400953+  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2    146802031  976771071  414984520+  f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5    146802033  351614654  102406311  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda6    351614718  556427339  102406311  83 Linux
/dev/sda7    556429312  560427007   1998848  82 Linux swap / Solaris
/dev/sda8    560429056  976771071  208171008  83 Linux

Disk /dev/sdb: 4048 MB, 4048551936 bytes
54 heads, 9 sectors/track, 16270 cylinders, total 7907328 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0001135d

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdb1  *    2048   7907327   3952640  b W95 FAT32

sfdisk

Câu lệnh sfdisk cũng tương tự như fdisk nhưng nó có nhiều tính năng hơn, nó có khả năng thể hiện dung lượng của từng partition và tính bằng đơn vị Mb

$ sudo sfdisk -l -uM

Disk /dev/sda: 60801 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
Warning: extended partition does not start at a cylinder boundary.
DOS and Linux will interpret the contents differently.
Units = mebibytes of 1048576 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0

  Device Boot Start  End  MiB  #blocks  Id System
/dev/sda1  *   0+ 71680- 71681- 73400953+  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2   71680+ 476938 405259- 414984520+  f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda3     0   -   0     0  0 Empty
/dev/sda4     0   -   0     0  0 Empty
/dev/sda5   71680+ 171686- 100007- 102406311  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda6   171686+ 271693- 100007- 102406311  83 Linux
/dev/sda7   271694 273645  1952  1998848  82 Linux swap / Solaris
/dev/sda8   273647 476938 203292 208171008  83 Linux

Disk /dev/sdb: 1020 cylinders, 125 heads, 62 sectors/track
Warning: The partition table looks like it was made
 for C/H/S=*/54/9 (instead of 1020/125/62).
For this listing I'll assume that geometry.
Units = mebibytes of 1048576 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0

  Device Boot Start  End  MiB  #blocks  Id System
/dev/sdb1  *   1  3860  3860  3952640  b W95 FAT32
        start: (c,h,s) expected (4,11,6) found (0,32,33)
        end: (c,h,s) expected (1023,53,9) found (492,53,9)
/dev/sdb2     0   -   0     0  0 Empty
/dev/sdb3     0   -   0     0  0 Empty
/dev/sdb4     0   -   0     0  0 Empty

cfdisk

Là câu lệnh của phân vùng mở rộng trong linux, nó có giao diện dành cho người dùng tương tác dựa trên kernel của linux. Nó có các tính năng cao hơn sfdisk ở chỗ nó có thể chỉnh sửa hoặc tạo ra các partition.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng cfdisk để liệt kê các phân vùng.

linux-cfdisk

Nó có thể làm việc với một phân vùng tại một thời điểm cụ thể, bạn có thể xem chi tiết của một ổ đĩa

$ sudo cfdisk /dev/sdb

parted

đây là một câu lệnh để vượt ra giới hạn, có thể điều chỉnh thêm các partiton nếu cần thiết. Nó có thể liệt kê chi tiết các partion, dưới đây là ví dụ cụ thể về câu lệnh parted

$ sudo parted -l
Model: ATA ST3500418AS (scsi)
Disk /dev/sda: 500GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos

Number Start  End   Size  Type   File system   Flags
 1   32.3kB 75.2GB 75.2GB primary  ntfs      boot
 2   75.2GB 500GB  425GB  extended         lba
 5   75.2GB 180GB  105GB  logical  ntfs
 6   180GB  285GB  105GB  logical  ext4
 7   285GB  287GB  2047MB logical  linux-swap(v1)
 8   287GB  500GB  213GB  logical  ext4


Model: Sony Storage Media (scsi)
Disk /dev/sdb: 4049MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos

Number Start  End   Size  Type   File system Flags
 1   1049kB 4049MB 4048MB primary fat32    boot

df

đây là câu lệnh thường được dùng nhất trên hệ thống để kiểm tra dung lượng hdd, nó không hiển thị chi tiết các phân vùng nhưng nó có thể hiện thị chi tiết các thư mục được liên kết, nó có nhiều option các bạn có thể tự nghiên cứu nhé

$ df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda6    97G  43G  49G 48% /
none      4.0K   0 4.0K  0% /sys/fs/cgroup
udev      3.9G 8.0K 3.9G  1% /dev
tmpfs      799M 1.7M 797M  1% /run
none      5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
none      3.9G  12M 3.9G  1% /run/shm
none      100M  20K 100M  1% /run/user
/dev/sda8    196G 154G  33G 83% /media/13f35f59-f023-4d98-b06f-9dfaebefd6c1
/dev/sda5    98G  37G  62G 38% /media/4668484A68483B47

ở ví dụ trên, các thiết bị được bắt đầu bằng /dev mới là các thiết bị thực tế nên chúng ta cần lọc ra để xem cho dễ hơn

$ df -h | grep ^/dev
/dev/sda6    97G  43G  49G 48% /
/dev/sda8    196G 154G  33G 83% /media/13f35f59-f023-4d98-b06f-9dfaebefd6c1
/dev/sda5    98G  37G  62G 38% /media/4668484A68483B47

để xem chi tiết các phân vùng thật và kiểu của phần vùng ta dùng câu lệnh như sau:

$ df -h --output=source,fstype,size,used,avail,pcent,target -x tmpfs -x devtmpfs
Filesystem   Type   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda6   ext4   97G  43G  49G 48% /
/dev/sda8   ext4   196G 154G  33G 83% /media/13f35f59-f023-4d98-b06f-9dfaebefd6c1
/dev/sda5   fuseblk  98G  37G  62G 38% /media/4668484A68483B47

chú ý: nó chỉ hiện thị các phân vùng được liên kết chứ không hẳn là tất cả đều đã được hiển thị trong câu lệnh df này nhé.

pydf

đây là một phiên bản cải tiến từ fd, nó được viết từ python, nó có nhiều ưu điểm hơn df ở chỗ nó có thể hiển thị tất cả các partition và dễ đọc, nhưng nó chỉ hiển thị các tập tin được liên kết thôi.

$ pydf
Filesystem Size Used Avail Use%       Mounted on                 
/dev/sda6  96G 43G  48G 44.7 [####.....] /                     
/dev/sda8 195G 153G  32G 78.4 [#######..] /media/13f35f59-f023-4d98-b06f-9dfaebefd6c1
/dev/sda5  98G 36G  61G 37.1 [###......] /media/4668484A68483B47

lsblk

nó liệt kê ra các block bao gồm các partition và ổ đĩa quang, nó thể hiện dung lượng tổng kích thước của các partition và block và các phân vùng được liên kết nếu có. Nó không trả về dung lượng còn trống và dung lượng đã sử dụng

$ lsblk
NAME  MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda   8:0  0 465.8G 0 disk 
├─sda1  8:1  0  70G 0 part 
├─sda2  8:2  0   1K 0 part 
├─sda5  8:5  0 97.7G 0 part /media/4668484A68483B47
├─sda6  8:6  0 97.7G 0 part /
├─sda7  8:7  0  1.9G 0 part [SWAP]
└─sda8  8:8  0 198.5G 0 part /media/13f35f59-f023-4d98-b06f-9dfaebefd6c1
sdb   8:16  1  3.8G 0 disk 
└─sdb1  8:17  1  3.8G 0 part 
sr0   11:0  1 1024M 0 rom

Nếu câu lệnh trả về mà không có bất kỳ MOUNTPOINT nào thì nghĩa là không có bất kỳ file hệ thống nào được mout, đối với cd/dvd nghĩa là không có bất kỳ ổ đĩa nào tồn tại trong hệ thống.

Câu lệnh nó hiển thị về thông tin của mỗi thiết bị cũng như tên, đời của thiết bị.

blkid

câu lệnh trên trả về thông tin từng block của partition ( các partiton và các không gian lưu trữ media ) các thuộc tính giống như là uuid và loại file. Nó không trả về dung lượng của các partition

$ sudo blkid
/dev/sda1: UUID="5E38BE8B38BE6227" TYPE="ntfs" 
/dev/sda5: UUID="4668484A68483B47" TYPE="ntfs" 
/dev/sda6: UUID="6fa5a72a-ba26-4588-a103-74bb6b33a763" TYPE="ext4" 
/dev/sda7: UUID="94443023-34a1-4428-8f65-2fb02e571dae" TYPE="swap" 
/dev/sda8: UUID="13f35f59-f023-4d98-b06f-9dfaebefd6c1" TYPE="ext4" 
/dev/sdb1: UUID="08D1-8024" TYPE="vfat"

hwinfo

đây là câu lệnh trả về các thông tin chính của phần cứng, nó được dùng để trả về thông tin của các ổ đĩa và danh sách các partition, tuy nhiên nó không đưa ra thông tin chi tiết về từng partiton như các câu lệnh ở trên.

$ hwinfo --block --short
disk:                              
 /dev/sda       ST3500418AS
 /dev/sdb       Sony Storage Media
partition:
 /dev/sda1      Partition
 /dev/sda2      Partition
 /dev/sda5      Partition
 /dev/sda6      Partition
 /dev/sda7      Partition
 /dev/sda8      Partition
 /dev/sdb1      Partition
cdrom:
 /dev/sr0       SONY DVD RW DRU-190A

Tóm Lược:

Tất cả các câu lệnh trên trả về thông tin tóm tắt về các phần cứng, về các phân vùng khác nhau, hệ thống tập tin, dung lượng tổng. pydf và df nó giới hạn hiển thị, chỉ hiển thị các file hệ thống được gắn kết ( mount ).

fdisk và sfdisk thì cho chúng ta rất nhiều thông tin. cfdisk thì chỉ hiện thị một phân vùng tại một thời điểm nhất định.

Tags: ,