vps gia re sale@vpsgiare.info
134/10 Đường Số 10, P16, Q GV
Hồ Chí Minh , 700000 Việt Nam
0937722220

This hCard created with the hCard creator.

vps gia re sale@vpsgiare.info
134/10 Đường Số 10, P16, Q GV
Hồ Chí Minh , 700000 Việt Nam
0937722220

This hCard created with the hCard creator.

Khôi Phục Mật Khẩu Mysql Root

Trong rất nhiều trường hợp bạn không nhớ được mật khẩu của user root của mysql, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn khôi phục mật khẩu root mysql đơn giản. Bài này mình hướng dẫn thực hiên trên Centos nhé.

Ngưng Dịch Vụ Mysql

việc đầu tiên là chúng ta cần stop lại dịch vụ mysql

# cách 1
/etc/init.d/mysql stop
# cách 2
service mysqld stop

kết quả trả về: Stopping MySQL database server: mysqld.

Bật Tính Năng Không Password

mặc định khi đăng nhập vào mysql nó hỏi password, khi tắt tính năng này thì khi đăng nhập chỉ cần nhập tên user vào là ta có thể đăngq nhập vào mysql được rồi

mysqld_safe --skip-grant-tables &
# thông tin trả về
# [1] 5988
# Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
# mysqld_safe[6025]: started

Đăng Nhập Vào User Root

mysql -u root
# thông tin trả về
# Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
# Your MySQL connection id is 1 to server version: 4.1.15-Debian_1-log
# Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
# mysql>

Đặt Lại Mật Khẩu Mới Cho Root

sau khi đăng nhập thành công vào bên trong rồi ta phải đổi lại mật khẩu mới để thay đổi đi mật khẩu mà ta đã quên

mysql> use mysql;
mysql> update user set password=PASSWORD("NEW-ROOT-PASSWORD") where User='root';
mysql> flush privileges;
mysql> quit

Ngưng Dịch Vụ Mysql

ngưng dịch vụ mysql để khởi động qua bước sau

# cách 1
/etc/init.d/mysql stop
# cách 2
service mysqld stop

# thông tin trả về
# Stopping MySQL database server: mysqld
# STOPPING server from pid file /var/run/mysqld/mysqld.pid
# mysqld_safe[6186]: ended
# [1]+ Done          mysqld_safe --skip-grant-tables

Khởi Động Lại Mysql Và Kiểm Tra Lại

khởi động lại để áp dụng tính năng đăng nhập có mật khẩu

# cách 1
/etc/init.d/mysql start
# cách 2
service mysql start

# đăng nhập bằng mật khấu mới
mysql -u root -p

Sau khi bạn thay đổi mật khẩu của mysql root xong bạn thử đăng nhập vào root xem có đăng nhập được k nhé, nguyên tắc cũng khá đơn giản, đăng nhập bằng chế độ không mật khẩu rồi ta đặt lại mật khẩu mới.

Chúc các bạn thay đổi mật khẩu mysql root thành công !

Tags: ,